> Coronacrisis van grote invloed op regionale werkgelegenheid in Midden-Utrecht

Coronacrisis van grote invloed op regionale werkgelegenheid in Midden-Utrecht

Vrouw zit in zaaltje met laptop op schoot

De coronacrisis heeft flinke impact op de arbeidsmarkt. Ondanks de dempende werking van steunmaatregelen, is het aantal WW-uitkeringen in de eerste maanden van de crisis toegenomen en het aantal vacatures gedaald. Ook in de komende periode zal deze tendens zich voortzetten. Toch ziet UWV per regio verschillen in arbeidsmarktontwikkelingen. Dat valt op te maken uit de jaarlijkse UWV-publicatie Regio in Beeld.

Met Regio in Beeld schetst UWV voor elke regio de arbeidsmarktontwikkelingen. De verschillen tussen regio’s worden voor een groot deel bepaald door de samenstelling van de werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door de bedrijven die in de regio gevestigd zijn. In regio’s met veel werkgelegenheid in sectoren als zorg & welzijn, openbaar bestuur, onderwijs, techniek en ICT, zal de vraag naar personeel (nog steeds) relatief groot zijn. Regio’s met veel banen in sectoren als horeca & catering, vervoer, zakelijke dienstverlening of bijvoorbeeld de autobranche zullen de werkgelegenheid sneller zien afnemen.

Toename werkloosheid en afname vacatures

Vooral in de eerste maanden van de crisis; maart, april en mei, nam het aantal WW-uitkeringen toe. In de zomermaanden stabiliseerde het aantal uitkeringen, met zelfs een daling in augustus en september. In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht bedroeg het werkloosheidspercentage eind 2019 2,2%. In september 2020 is dat opgelopen tot 2,7%. Het aantal online vacatures nam af van 15.115 in januari 2020 tot 12.361 in september van dit jaar; een daling met bijna 20%. UWV zag het aantal WW-uitkeringen oplopen naar 13.271 in september 2020. Dat is een stijging van ruim 21% ten opzichte van eind 2019, toen Midden-Utrecht nog 10.432 WW-uitkeringen telde.

In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht zijn veel werknemers werkzaam in de sectoren zorg en welzijn, onderwijs, openbaar bestuur, ICT, financiële dienstverlening en bouwnijverheid. Met name deze sector(en) hebben het momenteel zwaar door onder andere overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In deze sectoren werken vaak veel jongeren in flex- of uitzendcontracten. Werkgevers nemen in economisch moeilijke tijden vaak het eerst afscheid van deze werknemers. Voor werkzoekenden uit deze sectoren zal het op korte termijn moeilijk zijn om in hun oude sector of functie terug te keren.

Omscholen naar een andere functie kan een mogelijkheid zijn om de kansen op werk te vergroten. Jaco Ermstrang, Projectleider van het LeerwerkLoket, werkzaam bij Mbo Utrecht, geeft het volgende aan: ,,Een mooi voorbeeld hiervan in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht is Het LeerwerkLoket (LWL). Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, ROC Midden Nederland, Mbo Utrecht, het Wellant College) en het UWV. Hier kun je terecht voor scholings- en loobaanadvies. De adviseurs weten hoe je leren en werken kunt combineren. Het LWL brengt werkzoekenden en werkgevers bij elkaar en is er voor iedereen: oud, jong, werkzoekenden en voor mensen die zich in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen zich oriënteren op hun verdere loopbaan.”

Stijging WW verwacht

Hoewel het aantal WW-uitkeringen de laatste maanden stabiliseerde, verwacht UWV dat het aantal uitkeringen in 2021 oploopt. Daar staat tegenover dat er nog steeds werkgevers zijn die staan te springen om personeel. Mensen die hun baan hebben verloren en een uitkering aanvragen bij UWV, kunnen hulp krijgen bij het vinden van werk. De geboden ondersteuning varieert van adviesgesprekken en online trainingen tot het maken van competentie- en interessetests. Daarnaast gebruikt UWV zijn kennis van de arbeidsmarkt in de dienstverlening. Zo brengt UWV in kaart wat kansrijke en minder kansrijke beroepen zijn en met een overzicht van overstapberoepen doet UWV suggesties op basis van het werk dat iemand eerder heeft verricht. Dat is vooral bruikbaar voor mensen die denken aan een overstap naar een andere functie. Zo biedt de arbeidsmarkt ondanks de sombere vooruitzichten nog steeds kansen.

Leerwerkloket:  Leerwerkloket Utrecht